သုတနည်းပညာဌာန

သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော ဘာသာရပ်များ

ပထမနှစ်အတွက်သင်ကြားပို့ချနေသောဘာသာရပ်များ

 1. မြန်မာစာ
 2. အင်္ဂလိပ်စာ
 3. သင်္ချာ
 4. ရူပဗေဒ
 5. ဓာတုဗေဒ
 6. GTE 101-အခြေခံနည်းပညာပုံဆွဲ
 7. GTE 102-အခြေခံနည်းပညာ
 8. GTE 103-အခြေခံကွန်ပျူတာသိပ္ပံ

ဒုတိယနှစ်တွင်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိသောဘာသာရပ်များ-

 1. မြန်မာစာ
 2. အင်္ဂလိပ်စာ
 3. သင်္ချာ
 4. ရူပဗေဒ
 5. ဓာတုဗေဒ
 6. IT 201-Computer Software Application
 7. IT 202- Introduction to Programming
 8. IT 203-Digital Fundamentals I

တတိယနှစ်တွင်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသောဘာသာရပ်များ-

 1. မြန်မာစာ
 2. အင်္ဂလိပ်စာ
 3. သင်္ချာ
 4. ရူပဗေဒ
 5. ဓာတုဗေဒ
 6. IT 301-Computer Networking
 7. IT 302- Web Design
 8. IT303-Digital Fundamentals II

သုတနည်းပညာဌာနရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဆရာ၊ ဆရာမများစာရင်း

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဒေါ်နီလာME (IT)ကထိက
ဒေါ်အေးသီရိလှိုင်B.C.Scလ/ထကထိက
ဒေါ်အိဖြူဖြူသက်B.C.Scလ/ထကထိက
ဒေါ်ခင်ခင်ဌေးAGTIစက်ကျွမ်း-၄
ဒေါ်ဥမ္မာနွယ်ဉီးAGTIစက်ကျွမ်း-၄
ဒေါ်နီလာAGTIစက်ကျွမ်း-၄
ဒေါ်သိန်းတင်ရီAGTIစက်ကျွမ်း-၄

ဆရာ/မ များ၏လက်တွေ့ပြုလုပ်နေသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ