မျှော်မှန်းချက်

  • အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကို အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ရွာမ)မှ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်
  • အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအတွက် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရွာမ)မှ လူငယ်များကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်ရန်
  • ထို့ကြောင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရွာမ)သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်စေရန်။

ရည်မှန်းချက်

  • မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်သားဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ အရည်အသွေးရှိသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးများ ပံ့ပိုးပေးရန်

■      မြန်မာလူငယ်များ အလုပ်အကိုင် အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရေးတွင် အထောက်အကူပြုစေရန်■      မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်

  • နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်ထေ့ကျင့်ရေးတွင် နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ စက်မှုလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်၊