လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန

အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာန

သတ္ထုထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဌာန

စာပေဌာန

စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဌာန

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန

ကျောင်းသားရေးရာဌာန

ငွေစာရင်းဌာန