Breaking News

နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ပြီး ပုံမှန်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဉီးရေ စာရင်းချုပ်

အစိုးရနည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ရွာမ)
နှစ်အလိုက် မွေးထုတ်ပြီး ပုံမှန်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူဉီးရေ စာရင်းချုပ်
စဉ် ပညာသင်နှစ် အောင်မြင်သူပေါင်း (ရိုးရိုးအောင်) အောင်မြင်သူပေါင်း (အထူးအောင်) စုစုပေါင်း
ကျား ကျား ကျား ပေါင်း
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၅၉ ၂၈ ၁၀ ၆၉ ၃၁ ၁၀၀
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၀၄ ၂၁ ၁၂ ၁၁၆ ၂၆ ၁၄၂
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၆၆ ၃၂ ၁၅ ၉၈ ၂၃ ၁၂၁
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၆၅ ၄၅ ၁၉ ၁၁၀ ၂၄ ၁၃၄
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၄၈ ၆၇ ၂၉ ၁၁၅ ၃၅ ၁၅၀
စုစုပေါင်း ၃၄၂ ၆၈ ၁၆၆ ၇၁ ၅၀၈ ၁၃၉ ၆၄၇